ثبت نام آزمون ها


اطلاعیه ها
1397/12/13
اطلاعیه کارشناسی ارشد (طلاب غیر ایرانی) خرداد 1398
1397/12/13
اطلاعیه دکتری (طلاب غیر ایرانی) خرداد 1398
1397/12/13
اطلاعیه سطح 5 خرداد 1398
1397/12/13
دفترچه کارشناسی ارشد - خرداد 1398
1397/12/13
دفترچه دکتری - خرداد 1398
1397/12/13
دفترچه سطح 5 - خرداد 1398

جمهوری اسلامی ایران ، قم، خیابان معلم، صندوق پستی ۴۳۹
فکس: +98 25 37177228