تعهدنامه داوطلبین محترم افغانستانی برای رشته های غیر متجانس

دانلود تعهد نامه

جمهوری اسلامی ایران ، قم، خیابان معلم، صندوق پستی ۴۳۹
فکس: +98 25 37177228