بر اساس مصوبه کمیسیون  سنجش المصطفی مورخه 1399/2/17 شرط تجانس رشته  در کلیه دوره های آزمونی خرداد 99 برای داوطلبین محترم تابعیت افغانستان لغو گردید و در صورت انتخاب رشته غیر متجانس بار گذاری تعهد  مبنی بر قبول مسئولیت عدم تجانس رشته در لیست مدارک سمپا الزامی است.

اداره کل سنجش و پذیرش

جمهوری اسلامی ایران ، قم، خیابان معلم، صندوق پستی ۴۳۹
فکس: +98 25 37177228