بر اساس مصوبه کمیسیون  سنجش المصطفی مورخه 1399/2/17 شرط تجانس رشته  در کلیه دوره های آزمونی خرداد 99 برای داوطلبین محترم تابعیت افغانستان لغو گردید و در صورت انتخاب رشته غیر متجانس بار گذاری تعهد  مبنی بر قبول مسئولیت عدم تجانس رشته در لیست مدارک سمپا الزامی است.

اداره کل سنجش و پذیرش

تعهدنامه داوطلبین محترم افغانستانی برای رشته های غیر متجانس

دانلود تعهد نامه

اطلاعیه و دفترچه آزمون کارشناسی ارشد خرداد 1399

اطلاعیه آزمون

دفترچه آزمون

 

اطلاعیه و دفترچه آزمون دکتری خرداد 1399

اطلاعیه آزمون

دفترچه آزمون

اطلاعیه و دفترچه آزمون های سطح 3 و 4 و 5 ، خرداد 1399

اطلاعیه آزمون ها 

دفترچه سطح 3

دفترچه سطح 4

دفترچه سطح 5

 


جمهوری اسلامی ایران ، قم، خیابان معلم، صندوق پستی ۴۳۹
فکس: +98 25 37177228