پـذیــرش
ثبت نام آزمون ها
اطلاعیه ها
1396/10/28
اطلاعیه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشــــد
1396/10/28
اطلاعیه ثبت نام آزمون دکتری
1396/10/28
دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد - اردیبهشت 97
1396/10/28
دفترچه راهنمای آزمون دکتــــــــــری - اردیبهشت 97
1396/10/27
دفترچه راهنمای آزمون سطــــح چهــــــــــار - اردیبهشت 97
1396/10/27
دفترچه راهنمای آزمون سطــــح ســــــــــه - اردیبهشت 97
1396/06/01
دفتــرچـه راهنمــای آزمـون علمی (المپیـــاد)- 96
1395/10/01
مــــــــدارک مخصوص طلاب ایـــــــــرانی

جمهوری اسلامی ایران ، قم، خیابان معلم، صندوق پستی ۴۳۹
تلفن: +98 25 37172629
فکس: +98 25 37177228